• LOGIN
  • Geen producten in uw winkelmand.

Privacybeleid

Privacy policy

Verwerking persoonsgegevens door Find your Fitcoach

Find your Fitcoach respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website findyourfitcoach.nl dan wel findyourfitcoach.com (hierna: “de website”) en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Find your Fitcoach garandeert dat de aan hem verstrekte persoonsgegevens door hem worden behandeld conform hetgeen is beschreven in deze privacy policy en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Deze privacy policy geldt niet voor eventuele websites en toepassingen van derden waarnaar op de website wordt verwezen of waarmee middels de website een koppeling wordt gemaakt, zoals met Facebook. Die websites en toepassingen worden immers niet onder verantwoordelijkheid van Find your Fitcoach geëxploiteerd. Bij gebruikmaking van websites en toepassingen van derden, zijn de beleidsregels van de betreffende derden van toepassing.

Find your Fitcoach verzamelt persoonsgegevens die door uzelf worden verstrekt. Indien u zich op de website als gebruiker registreert, betreft het onder meer uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u als fitcoach een persoonlijk profiel invullen na registratie op de website. Als fitcoach kunt u na de registratie uw diensten met betrekking tot sport en/of voeding op de website aanbieden. In dat geval worden de door u verstrekte profielgegevens op de website geopenbaard, zodat andere gebruikers van de website zich een goed oordeel kunnen vormen over u als fitcoach, alsook over uw aanbod van diensten. Gebruikers van de website die geïnteresseerd zijn in uw aanbod van diensten (hierna: ‘sporters’), kunnen een voor u bestemd persoonlijk bericht aan Find your Fitcoach versturen, waarna u tegen betaling aan Find your Fitcoach de contactgegevens en het persoonlijke bericht van de sporter ontvangt teneinde contact met de sporter te kunnen opnemen en het persoonlijke bericht te behandelen. Sporters kunnen voor u bestemde persoonlijke berichten verstrekken door daartoe middels de website een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag ontvangt u als fitcoach op het door u aan Find your Fitcoach verstrekte e-mailadres. Na betaling ontvangt u de contactgegevens en het persoonlijke bericht van de sporter op hetzelfde e-mailadres. U kunt vervolgens buiten de website om het persoonlijke bericht van de sporter behandelen.

Indien u als sporter geïnteresseerd bent in het dienstenaanbod van een bepaalde fitcoach, kunt u daartoe een aanvraag indienen op de wijze zoals op de website is aangegeven. U verstrekt daarbij ten minste uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw persoonlijke bericht. Deze gegevens worden pas na betaling door de fitcoach aan Find your Fitcoach, per e-mail aan de betreffende fitcoach verstrekt en worden nimmer door Find your Fitcoach op de website geopenbaard. De fitcoach is vervolgens in staat om buiten de website om uw persoonlijke bericht te behandelen.

Voor zover de functionaliteiten van het platform daarin uitdrukkelijk voorzien, kunt u middels het platform voorts reageren op blogs, reviews schrijven over fitcoaches en blogs en reviews liken. De daarbij door u opgegeven gegevens, waaronder uw naam mede begrepen, worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde plek op de website.

Find your Fitcoach heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door andere gebruikers van de website, nadat deze gegevens direct of indirect via de website aan hen bekend zijn geworden.

Primair worden persoonsgegevens door Find your Fitcoach verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om u de functionaliteiten van de website aan te kunnen bieden. Tussen u als gebruiker en Find your Fitcoach bestaat in dat kader een gebruiksovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden door Find your Fitcoach dan ook verwerkt om uitvoering aan deze gebruiksovereenkomst te kunnen geven. In dat kader worden, indien u als fitcoach credits aanschaft of anderszins betalingen via de website verricht, tevens de door u opgegeven betaalgegevens verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de betreffende transactie. In dat kader ontvangt u als fitcoach betaalbevestigingen per e-mail.

Elke gebruiker van de website kan per e-mail (info@findyourfitcoach.com) of via het contactformulier of de chatmodule op de website contact opnemen met Find your Fitcoach, bijvoorbeeld voor informatie, klachten en ideeën over het gebruik van de website. De ter zake door u verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt om het betreffende van u afkomstige bericht te behandelen.

Persoonsgegevens die middels de website worden verstrekt, worden, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst, tevens verstrekt aan betaal- en hostingproviders van wiens diensten Find your Fitcoach gebruik maakt.

Find your Fitcoach zal u nieuwbrieven en/of andere berichten aangaande de services van Find your Fitcoach of zijn partners mogen toezenden indien u zich daarvoor uitdrukkelijk heeft aangemeld. U kunt zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Vorenbedoelde uitdrukkelijke aanmelding is niet vereist ten aanzien van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op de gebruiksovereenkomst tussen u en Find your Fitcoach. Voor dergelijke berichten kunt u zich niet afmelden.

Naast de hierboven concreet beschreven vormen van gegevensverwerking en de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, kan Find your Fitcoach persoonsgegevens gebruiken om:

  • deze te onthouden, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren, bijvoorbeeld voor een volgend gebruik van de website;
  • beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. In dat kader maakt Find your Fitcoach gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om uw websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Find your Fitcoach zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch Find your Fitcoach, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als gebruiker van de website;
  • een wettelijke verplichting na te komen waaraan Find your Fitcoach onderworpen is;
  • een vitaal belang van de gebruiker te vrijwaren;
  • het gerechtvaardigde belang te behartigen van Find your Fitcoach of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Persoonsgegevens worden door Find your Fitcoach slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Find your Fitcoach treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Find your Fitcoach niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht om Find your Fitcoach te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van u, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woont of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien u zich op de website hebt geregistreerd, kunt u Find your Fitcoach per e-mail (info@findyourfitcoach.com) verzoeken uw account te verwijderen. Na bevestiging daarvan door Find your Fitcoach, worden de onder uw account opgeslagen gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, behoudens voor zover Find your Fitcoach deze gegevens dient te bewaren om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Persoonsgegevens worden door Find your Fitcoach niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. Find your Fitcoach legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Wijziging van deze privacy policy

Find your Fitcoach past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Find your Fitcoach raadt u dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van uw persoonsgegevens door Find your Fitcoach en het beschermen van uw eigen privacy.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Find your Fitcoach door de vraag per e-mail (info@findyourfitcoach.com) of middels het contactformulier op de website te versturen. Find your Fitcoach helpt u graag indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens die door Find your Fitcoach worden verwerkt of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Find your Fitcoach
Sonoystraat 47
2581VH ’s-Gravenhage

Facebook    Instagram    LinkedIn
top