• LOGIN
 • Geen producten in uw winkelmand.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, behoudens voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen anders voortvloeit.

 1. Find your Fitcoach: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Sonoystraat 47, 2581VH te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69374988.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Find your Fitcoach een gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Fitcoach: de gebruiker als bedoeld in het vorige lid die in het kader van de gebruiksovereenkomst van het platform gebruik maakt door op te treden als aanbieder van diensten met betrekking tot sport en/of voeding, zoals een personal trainer of voedingsdeskundige.
 4. Sporter: de gebruiker als bedoeld in lid 2 die in het kader van de gebruiksovereenkomst van het platform gebruik maakt door fitcoaches te zoeken en eventueel met fitcoaches in contact te treden.
 5. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Find your Fitcoach waarmee Find your Fitcoach zich jegens de gebruiker heeft verbonden tot het voor onbepaalde tijd in gebruik geven van het platform.
 6. Platform: de website findyourfitcoach.nl dan wel findyourfitcoach.comwaarvan de gebruiker in het kader van de gebruiksovereenkomst gebruik kan maken.
 7. Account: het middels zijn eventuele gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van het platform.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de gebruiker gericht aanbod van Find your Fitcoach en iedere gebruiksovereenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden worden middels het platform aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien de gebruiker zich op het platform registreert, zal de gebruiker bij de registratie uitdrukkelijk instemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de gebruiksovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER FIND YOUR FITCOACH & REGISTRATIE OP HET PLATFORM

 1. De fitcoach dient zich op het platform te registreren. Bij de registratie dient de fitcoach alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Het bepaalde in de vorige zin geldt eveneens ten aanzien van sporters indien het platform voorziet in registratie door de sporter en de sporter zich op het platform registreert. Indien registratie middels Facebook geschiedt, staat de gebruiker ervoor in dat de via Facebook te importeren gegevens van de gebruiker juist en volledig zijn.
 2. Door Find your Fitcoach verstrekte inloggegevens voor toegang tot het platform dienen door de gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die onder het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 3. Middels het platform kunnen Fitcoaches zichzelf en hun dienstenaanbod aan sporters presenteren. Sporters kunnen middels het platform een persoonlijk bericht versturen aan fitcoaches. Tegen betaling stelt Find your Fitcoach aan de fitcoach gerichte persoonlijke berichten van sporters, inclusief contactgegevens, ter beschikking van de Fitcoach, aan de hand waarvan de betreffende sporter en fitcoach, zonder verdere tussenkomst van Find your Fitcoach, verder kunnen communiceren en eventueel overeenkomsten kunnen sluiten met betrekking tot de dienstverlening van de fitcoach. Voor zover de functionaliteiten van het platform daarin uitdrukkelijk voorzien, kan de gebruiker middels het platform voorts reageren op blogs, reviews schrijven over fitcoaches en blogs en reviews liken.
 4. Het door een sporter aan een fitcoach, onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende fitcoach, versturen van een persoonlijk bericht, geschiedt op de daartoe middels het platform voorgeschreven wijze. De sporter dient alle daarbij gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De betreffende fitcoach ontvangt vervolgens een e-mailbericht van Find your Fitcoach, betreffende de mededeling dat Find your Fitcoach een persoonlijk bericht voor de fitcoach heeft ontvangen. Tegen betaling zal de fitcoach per e-mail alle door de sporter in het kader van zijn persoonlijke bericht aan Find your Fitcoach verstrekte gegevens ontvangen, waaronder begrepen naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het persoonlijke bericht.
 5. Het profiel van de fitcoach dat middels het platform zal worden getoond, wordt niet eerder op het platform geopenbaard dan nadat de fitcoach zijn profiel volledig heeft gevuld met alle gevraagde verplichte gegevens. De fitcoach staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte profielgegevens. De fitcoach dient eventuele wijzigingen in zijn profielgegevens zo spoedig mogelijk door te voeren middels zijn account, teneinde er zoveel mogelijk voor in te kunnen staan dat zijn profielgegevens steeds juist en volledig zijn.
 6. De sporter staat ervoor in dat alle door hem verstrekte gegevens in het kader van een voor een fitcoach bestemd persoonlijk bericht, juist en volledig zijn.
 7. Find your Fitcoach is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van de profielgegevens van fitcoaches, evenmin als voor de inhoud van de gegevens verstrekt door sporters bij het versturen van een persoonlijk bericht bestemd voor een fitcoach. Find your Fitcoach kan nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van vorenbedoelde gegevens. De gebruiker vrijwaart Find your Fitcoach ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder in het bijzonder begrepen sporters respectievelijk fitcoaches. De fitcoach kan zich jegens Find your Fitcoach nimmer beroepen op restitutie van betalingen (waaronder restitutie van credits mede begrepen) in verband met de stelling dat een door de sporter verstuurd persoonlijk bericht niet juist, volledig, betrouwbaar of rechtmatig is.
 8. Find your Fitcoach verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van het platform, welke onder meer voorziet in mogelijkheden om het voor fitcoaches en sporters mogelijk te maken met elkaar in contact te treden. Find your Fitcoach is dan ook geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele overeenkomsten tussen gebruikers onderling. De gebruiker sluit eventuele overeenkomsten tussen hem en sporters respectievelijk fitcoaches, volledig voor eigen rekening en risico.
 9. Find your Fitcoach kan de gebruiker nimmer garanderen dat door het gebruik van het platform werkelijk contact met (geschikte) sporters respectievelijk (geschikte) fitcoaches zal worden gelegd.
 10. Find your Fitcoach behoudt zich het recht voor, doch is nimmer verplicht, de door de fitcoach verstrekte profielgegevens en de door de sporter in het kader van persoonlijke berichten verstrekte gegevens, inhoudelijk te controleren alvorens deze op het platform te openbaren c.q. voor te dragen aan fitcoaches. Indien Find your Fitcoach gegronde reden heeft om aan te nemen dat de bedoelde gegevens onjuist, onvolledig, onbetrouwbaar of onrechtmatig zijn, is Find your Fitcoach gerechtigd het openbaren van de gegevens op het platform c.q. het voordragen van de gegevens aan fitcoaches, achterwege te laten.

ARTIKEL 4. | PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR FITCOACHES & LEVERING VAN PERSOONLIJKE BERICHTEN

 1. Indien een sporter een persoonlijk bericht bestemd voor de fitcoach heeft verstuurd, ontvangt de fitcoach daaromtrent een e-mailbericht van Find your Fitcoach. Tegen betaling door de fitcoach, zal de fitcoach alle door de sporter in het kader van het persoonlijke bericht aan Find your Fitcoach verstrekte gegevens ontvangen, waaronder begrepen naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende sporter en de inhoud van het persoonlijke bericht.
 2. Betaling als bedoeld in het vorige lid geschiedt op een van de daartoe door Find your Fitcoach aangeboden betaalmethoden, middels verzilvering van een of meer vooraf door de fitcoach aangeschafte credits, dan wel een individuele betaling middels iDeal. Het betreffende aanbod van Find your Fitcoach vermeldt uitdrukkelijk de prijs voor de ontvangst van persoonlijke berichten, de prijs van creditpakketten, alsook de waarde van credits indien deze door de fitcoach worden verzilverd.
 3. Door de fitcoach aangeschafte credits worden niet eerder aan het creditsaldo van de fitcoach toegevoegd, dan nadat de daarvoor verschuldigde betaling volledig door Find your Fitcoach is ontvangen. Voorts maakt de fitcoach die rechtstreeks middels iDeal voor de ontvangst van een persoonlijk bericht betaalt, niet eerder aanspraak op ontvangst van het persoonlijke bericht dan nadat de daarvoor verschuldigde prijs door Find your Fitcoach is ontvangen.
 4. Credits zijn, behoudens het bepaalde in lid 9 en verder, nimmer inwisselbaar voor geld.
 5. Find your Fitcoach kan de tarieven van credits en tarieven van ontvangst van persoonlijke berichten van sporters te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat zulks geen invloed heeft op reeds tot stand gekomen transacties. De waarde van reeds aangeschafte credits zal voorts niet worden gewijzigd tijdens de geldigheidsduur daarvan als bedoeld in het volgende lid.
 6. Credits zijn gedurende een jaar na aanschaf daarvan geldig, na verstrijken waarvan de betreffende credits komen te vervallen.
 7. Indien de fitcoach niet binnen 24 uur na ontvangst van het e-mailbericht van Find your Fitcoach betreffende de mededeling dat een sporter een persoonlijk bericht voor de fitcoach heeft achtergelaten, tot betaling is overgegaan, vervalt het aan de fitcoach gerichte aanbod tot ontvangst van het persoonlijk bericht van de sporter.
 8. Indien de fitcoach binnen de termijn als bedoeld in lid 7 tot betaling is overgegaan, ontvangt de fitcoach per e-mail de gegevens van sporter als bedoeld in de laatste zin van het eerste lid. Van de fitcoach wordt alsdan verlangd dat hij binnen 24 uur na ontvangst van het e-mailbericht als bedoeld in lid 7, althans zo spoedig mogelijk reageert op het persoonlijke bericht van de sporter. Indien de fitcoach niet binnen de bedoelde 24 uur reageert, zal de betreffende sporter een e-mailbericht van Find your Fitcoach ontvangen met de mededeling dat de fitcoach geen tijd heeft gehad om op het bericht te reageren.

Recht van ontbinding voor consument-fitcoaches

 1. Indien de fitcoach een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna ‘consument’), heeft hij in beginsel het wettelijke recht de transactie tot aanschaf van credits zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Indien de aangeschafte credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde credits, mits:
 • de nakoming van de transactie door Find your Fitcoach is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard daarmee afstand te doen van zijn recht van ontbinding voor zover de credits door hem worden verzilverd.

De consument maakt in het kader van het recht van ontbinding nimmer aanspraak op terugbetaling van door hem aangeschafte en reeds verzilverde credits.

 1. Indien de consument niet middels credits betaalt voor de ontvangst van een persoonlijk bericht van een sporter, is het recht van ontbinding niet op de betreffende transactie van toepassing, mits:
 • de nakoming van de transactie door Find your Fitcoach is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Find your Fitcoach zal de transactie als bedoeld in dit lid per e-mail aan de consument bevestigen, welke bevestiging mede omvat de bevestiging van de voorafgaande toestemming en verklaring van de consument als bedoeld in dit lid.

 1. De consument kan van zijn recht van ontbinding ten aanzien van nog niet verzilverde credits gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Find your Fitcoach aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Find your Fitcoach. Zodra Find your Fitcoach in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de transactie tot aanschaf van credits geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal Find your Fitcoach de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee de consument de credits aanschafte.

ARTIKEL 5. | DUUR EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST & WEIGERING EN VERWIJDERING VAN CONTENT

 1. Indien de gebruiker zich op het platform heeft geregistreerd, kan hij zijn registratie te allen tijde ongedaan maken door daartoe een e-mail (info@findyourfitcoach.com) te sturen aan Find your Fitcoach. Op het moment dat Find your Fitcoach de registratie van de gebruiker ongedaan maakt, eindigt de gebruiksovereenkomst. Indien de fitcoach zich van het platform deregistreert, komt het eventuele openstaande creditsaldo van de fitcoach te vervallen zonder dat de fitcoach aanspraak maakt op enige restitutie van reeds verrichte betalingen.
 2. Find your Fitcoach is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van het platform te staken. In dat geval maakt uitsluitend de fitcoach aanspraak op compensatie, en wel op restitutie naar evenredigheid van het eventuele openstaande creditsaldo van de fitcoach op het moment dat Find your Fitcoach de exploitatie van het platform staakt.
 3. Find your Fitcoach behoudt zich het recht voor om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, de door de gebruiker middels het platform geopenbaarde content te weigeren of te verwijderen dan wel het account van de gebruiker te deactiveren dan wel de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval de gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in artikel 6. De fitcoach maakt in zodanig geval nimmer aanspraak op restitutie van betalingen.
 4. Na beëindiging van de gebruiksovereenkomst rust op Find your Fitcoach geen enkele bewaarplicht jegens de gebruiker ten aanzien van de content van de gebruiker die onder zijn account is opgeslagen. De geldt tevens gedurende de gebruiksovereenkomst ten aanzien van gegevens van gebruikers die middels de systemen van Find your Fitcoach zijn verstuurd en opgeslagen, maar niet middels het account van de gebruiker toegankelijk zijn gemaakt.

ARTIKEL 6. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan meerdere accounts op het platform aan te maken.
 2. De fitcoach zal de vanwege sporters verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor deze gegevens aan de fitcoach beschikbaar zijn gesteld. De fitcoach is er zelf verantwoordelijk voor zich daarbij te conformeren aan de wettelijke regels met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.
 3. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels het platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van Find your Fitcoach en het ten aanzien van het platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 4. Het is de gebruiker verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van Find your Fitcoach of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van content, waaronder racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Find your Fitcoach afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de gebruiker voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen direct of indirect middels het platform te verspreiden. De gebruiker staat ervoor in dat de door hem geüploade content vrij is van rechten van derden en dat ter zake aldus geen inbreuk wordt gemaakt op het copyright, de auteurs-, portret- en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Find your Fitcoach gebruikte software.
 6. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Find your Fitcoach te versturen.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Gebruik van het platform door de gebruiker geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, is Find your Fitcoach nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 2. Find your Fitcoach is niet in staat de identiteit van andere gebruikers van het platform met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 3. Find your Fitcoach draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels het platform geopenbaarde content, met name met betrekking tot de content van fitcoaches. Voorts draagt Find your Fitcoach geen aansprakelijkheid voor de inhoud van persoonlijke berichten van sporters. Find your Fitcoach aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geopenbaarde en uitgewisselde gegevens.
 4. Find your Fitcoach is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop andere gebruikers van het platform persoonsgegevens van de gebruiker verwerken.
 5. Find your Fitcoach draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Find your Fitcoach van alle aanspraken van andere gebruikers van het platform en overige derden ter zake.
 6. Find your Fitcoach is in niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het platform en het account van de gebruiker.
 7. Find your Fitcoach stelt slechts webruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken communicatie en eventuele overeenkomsten tussen fitcoaches en sporters onderling. Elke aansprakelijkheid van Find your Fitcoach ter zake is uitgesloten.
 8. Find your Fitcoach spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform te optimaliseren. Echter kan Find your Fitcoach niet garanderen dat het platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Find your Fitcoach ter zake is uitgesloten.
 9. Find your Fitcoach is te allen tijde bevoegd het platform tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van Find your Fitcoach of derden. Elke aansprakelijkheid van Find your Fitcoach ter zake is uitgesloten.
 10. Mocht Find your Fitcoach ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden jegens de gebruiker aansprakelijk zijn, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het eventuele bedrag dat de gebruiker in het kader van de gebruiksovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Find your Fitcoach betrekking heeft, aan Find your Fitcoach verschuldigd is geweest. Mocht Find your Fitcoach jegens de gebruiker aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Find your Fitcoach te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De gebruiker dient Find your Fitcoach daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Find your Fitcoach ter zake vervalt.
 11. De gebruiker vrijwaart Find your Fitcoach van alle aanspraken van andere gebruikers van het platform en overige derden voor schade die aan de gebruiker kan worden toegerekend, onder meer doch niet uitsluitend in verband met overeenkomsten door de gebruiker met andere gebruikers, indirect middels het platform gesloten. Indien Find your Fitcoach uit dien hoofde door een andere gebruiker van het platform of een andere derde mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker gehouden Find your Fitcoach zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Find your Fitcoach, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Find your Fitcoach en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker.

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan Find your Fitcoach dan wel zijn licentiegevers, voor zover deze rechten niet bij de gebruiker zelf rusten. Het is de gebruiker verboden het materiaal van Find your Fitcoach dan wel zijn licentiegevers te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het platform.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Voor klachten over het gebruik van het platform en in verband met de gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de gebruiker contact opnemen met Find your Fitcoach. Klachten van de gebruiker over Find your Fitcoach dienen binnen bekwame tijd nadat de gebruiker de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@findyourfitcoach.com) te worden ingediend bij Find your Fitcoach. Met nadruk zij er hierbij nogmaals op gewezen dat Find your Fitcoach niet betrokken kan worden bij klachten van de gebruiker over of aanspraken van de gebruiker op sporters c.q. fitcoaches al dan niet met betrekking tot overeenkomsten die tussen laatstbedoelden zijn gesloten.
 2. Bij Find your Fitcoach ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht over Find your Fitcoach, ingediend door een gebruiker, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

 1. Find your Fitcoach is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst over te dragen aan een derde die de exploitatie van het platform in de toekomst mogelijk van hem overneemt.
 2. Op elke gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Find your Fitcoach aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin vermelde bedingen.
Facebook    Instagram    LinkedIn
top